KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ 
WYDZIAŁ SZTUKI UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN

 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym ZAKŁÓCENIA / Apoptoza, organizowanym przez Wydział Sztuki, Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy współorganizacji z Kołem Naukowym.

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Konkurs ZAKŁÓCENIA/Apoptoza ma charakter otwarty i ogólnopolski. Adresowany jest do Studentów i Absolwentów (do pięciu lat po ukończeniu studiów) oraz do Doktorantów uczelni artystycznych, zwanych dalej Uczestnikami. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział  Sztuki UP oraz

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej.

2. Konkurs ma na celu wyłonienie Uczestników Wystawy Głównej zatytułowanej ZAKŁÓCENIA/Apoptoza.

3. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie czynnie uprawiające sztukę.

4. Przedmiotem konkursu są prace z zakresu sztuk wizualnych (tj. malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, komiks, wideo, rzeźba

 instalacja, obiekt, performance lub dokumentacja i opis, projekty intermedialne, multimedialne), teksty (literackie lub krytyczne

 maks. 25 tyś. znaków ze spacjami) oraz projekty społeczne i edukacyjne (dokumentacja wydarzeń już zrealizowanych lub projekty przyszłych działań wraz ze scenariuszami).

5. Organizator powołuje Jury Konkursu, które będzie kwalifikować prace na Wystawę Główną oraz do publikacji

w Zeszycie ZAKŁÓCENIA/Apoptoza, a także wyłoni  autorów trzech najciekawszych prac.

6. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: I etap – kwalifikacja prac do Wystawy Głównej na podstawie elektronicznych reprodukcji; II etap – ostateczna kwalifikacja prac do wystawy pokonkursowej oraz publikacji a także wyłonienie Laureatów na podstawie oryginałów prac.

7. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

8. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z: 

- powierzeniem prac Organizatorom do 19.07.2019 roku; 

- bezpłatnym udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac w formie: druku, audio

i wideo oraz w Internecie, we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Konkursem ZAKŁÓCENIA/Apoptoza – zgoda udzielana jest nieodpłatnie i bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych;

- wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika Konkursu zgodnie z przepisami obowiązującej na terenie Polski ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach Konkursu i badań ankietowych prowadzonych przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i do

ich poprawiania.

9. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace. 

10. Wymiary prac podlegają ograniczeniu formatu. Maksymalny wymiar pojedynczego elementu to 150 x 250 cm. Prace mogą być wieloelementowe. 

11. Czas trwania pracy wideo nie może przekraczać 10 minut. W uzasadnionych przypadkach Jury dopuszcza także dłuższe czasowo prace.

12. Na Konkurs zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace, które dotychczas nie były nagradzane w żadnych innych konkursach. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do imiennego zaproszenia na Wystawę Główną wybranych przez siebie artystów

z pominięciem Jury Konkursu.

14. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie do chwili ogłoszenia wyników konkursu

i ogłoszenia ich na stronie internetowej Organizatora.

 

II. Zgłoszenie do I etapu Konkursu

 

1. Jury powołane przez Organizatora ocenia w pierwszym etapie Konkursu elektroniczne reprodukcje prac Uczestników. 

2. Do pierwszego etapu prace przyjmowane są w wersji elektronicznej.

3. Zgłoszenia prac można dokonać na adres e-mail: zaklocenia@up.krakow.pl

- format JPG, rozdzielczość 300 dpi, dłuższy bok 20 cm, RGB, max. rozmiar pojedynczego pliku 2 MB + wersja podglądowa w formacie JPG, rozdzielczość 72 dpi, dłuższy bok 20 cm. Każda praca powinna zostać przesłana w obu rozmiarach formatu; 

- przy pomocy platform takich jak WeTransfer lub inne o podobnym charakterze, format JPG, rozdzielczość 300 dpi, dłuższy bok 20 cm, RGB + wersja podglądowa w formacie JPG, rozdzielczość 72 dpi, dłuższy bok 20 cm. Każda praca powinna zostać przesłana w obu rozmiarach formatu; 

4. Pliki ze zgłaszanymi pracami powinny zostać opisane w następujący sposób: Nazwisko, imię, nr kolejny pracy zgodny

z Kartą, tytuł, technika, wymiar (wys. × szer. w cm), data powstania pracy, wedle wzoru: Nazwisko Imię; Tytuł; technika; 100 x 70; 2016. 

5. Pliki należy przygotować w formatach możliwych do otwarcia na komputerach PC. 

6. Zgłoszenie powinno zawierać:

- reprodukcje wszystkich zgłaszanych prac, 

- wypełnioną Kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej – do pobrania ze strony,

- biografię autora, 

- w przypadku prac o charakterze intermedialnym zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis pracy/prac wraz

z wymiarami, precyzyjną dokumentację wizualną (zgodną ze standardami DVD) oraz specyfikację sprzętu potrzebnego do właściwej ekspozycji pracy/prac.

- w przypadku prac o charakterze literackim – teksty literackie lub krytyczne, max. 25 tys. znaków ze spacjami,

- w przypadku prac o charakterze projektów społecznych i edukacyjnych – dokumentacja wydarzeń już zrealizowanych lub projekty działań wraz ze scenariuszami,

- dowód wpłaty

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania ze strony.

7. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 20.03.2019 roku.

8. O przyjęciu Zgłoszenia elektronicznego (e-mail lub transfer) decyduje data wysłania e-maila lub transferu. 

9. Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do II etapu Konkursu, zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 

10. Decyzje Jury I etapu Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 

11. Skład Jury

 

Bogusław Bachorczyk (Akademia Sztuk Pięknych, Kraków) 

Łukasz Huculak (Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław)

Julia Kurek (Akademia Sztuki, Szczecin)

Robert Kuśmirowski (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Łukasz Murzyn (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

Elżbieta Wiącek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Małgorzata Wielek-M (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

 

III. Zgłoszenie do II etapu Konkursu

 

1. Powołane przez Organizatora Jury ocenia w II etapie Konkursu oryginały prac nadesłanych przez Uczestników. 

2. Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do II etapu Konkursu nadsyłają na swój koszt oryginały tych samych prac, które zostały przyjęte przez Jury w I etapie Konkursu. 

3. Dokonanie zamiany pracy na inną lub zmiana jej parametrów, np. wymiar, technika, jest równoznaczne z naruszeniem regulaminu Konkursu i skutkuje wykluczeniem pracy z Konkursu. 

4. Koszty dostarczenia i odbioru prac oraz ich ubezpieczenia na czas transportu ponoszą Autorzy prac. 

5. Prace niespełniające warunków Regulaminu (prace nieregulaminowe) podlegają zwrotowi przez ich osobisty odbiór lub odesłanie na koszt Uczestnika, bez zwrotu dokonanej wpłaty z tytułu uczestnictwa w Konkursie. 

6. Prace powinny mieć na odwrocie metryki wypełnione drukowanymi literami. 

7. Do prac należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową z formułą potwierdzającą autorstwo dzieła,  

b) potwierdzenie dowodu wpłaty,  

c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Oryginały prac wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 - 13 maja 2019 roku.

9. Przyjmowane będą tylko prace odpowiednio zabezpieczone i opakowane. Przesyłki z pracami powinny posiadać dokładny adres i być odpowiednio zabezpieczone w opakowaniach umożliwiających wykorzystanie ich do wysyłki zwrotnej. 

10. Prace zakwalifikowane na wystawę muszą być przygotowane do ekspozycji, tj. posiadać: zawieszki i metryczkę identyfikacyjną umieszczoną na odwrocie pracy. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek powstałe podczas ich transportu lub wskutek wadliwego opakowania przez Uczestnika. 

12. Organizator nie ubezpiecza prac na czas transportu, ekspozycji i magazynowania. 

13. O zakwalifikowaniu na Wystawę Główną Uczestnicy zostaną poinformowani drogą 

elektroniczną, ponadto lista wszystkich zakwalifikowanych na Wystawę Uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora. 

14. Decyzje Jury II etapu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

15. Przewiduje się druk katalogu w formie magazynu artystyczno-naukowego z reprodukcjami i publikacjami prac zakwalifikowanych na Wystawę. Uczestnikom Wystawy Głównej przysługuje prawo do bezpłatnego egzemplarza.

 

IV. Opłata za udział w Konkursie 

 

Warunkiem uczestniczenia w ZAKŁÓCENIA/ Apoptoza jest wniesienie bezzwrotnej opłaty. 

Opłata za udział wynosi 50 PLN.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora. 

Nr konta: PEKAO S.A. 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

Tytuł przelewu: imię i nazwisko, Zakłócenia/Apoptoza 

Brak dowodu wpłaty za udział w Konkursie jest równoznaczny z niedopuszczeniem pracy do Konkursu.

 

V. Nagrody 

 

1. Pula nagród – 8.000 zł

Organizator zastrzega sobie prawo do podziału środków wśród laureatów na podstawie decyzji Jury. Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród. 

2. Finaliści konkursu wezmą udział w wystawie pokonkursowej w Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY oraz publikacji prac w zeszycie artystycznym ZAKŁÓCENIA/Apoptoza.

3. Istnieje możliwość fundowania nagród i wyróżnień przez sponsorów i patronów medialnych.

 

VI. Zwrot prac 

 

1. Zwrot prac następuje po zakończeniu wystawy konkursowej, to jest od 15 do 19 lipca 2019 roku.

2. Prace można odbierać osobiście do 19 lipca 2019 r.  po tym terminie prace z Polski zostaną przesłane kurierem na koszt Autora.

3. Prace nadesłane spoza granic Polski, Autorzy odbierają osobiście lub przez swojego przedstawiciela. 

4. Prace nieodebrane do 19.07.2019 r. przechodzą na własność Organizatorów.

 

VII. Klauzula informacyjna

 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2

30-083 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub objętych regulaminem konkursu ZAKŁÓCENIA.

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów  prawa.

Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, ukończona uczelnia oraz rok urodzenia studiów będą opublikowane m.in.

w informatorze dla uczestników Konkursu, w katalogu pokonkursowym, na stronie internetowej Konkursu i na stronie internetowej prowadzonej przez organizatora oraz na profilach w mediach społecznościowych. Dodatkowo mogą zostać użyte w materiałach promocyjnych Organizatora. 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

VIII. Postanowienia dodatkowe

 

1. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu i zakwaterowania zaproszonych na wernisaż Uczestników Wystawy. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac podczas transportu, Uczestnik ma możliwość ubezpieczenia prac na własny koszt.

IX. Terminarz 

 

8 lutego 2019 r. - ogłoszenie konkursu

8 lutego -  27 marca 2019 r. -  nadsyłanie zgłoszeń do I etapu Konkursu w wersji online

19 kwietnia 2019 r. - ogłoszenie wyników I etapu kwalifikacji na stronie: www.zaklocenia.wixsite.com/zaklocenia

7 - 13 maja 2019 r. - termin przyjmowania oryginałów prac zakwalifikowanych do II etapu

27 – 31  maja 2019 r. - obrady jury przy oryginałach prac 

27 czerwca 2019 r. - otwarcie Wystawy połączone z ogłoszeniem wyników Konkursu 

27 czerwca – 11 lipca 2019 r. - czas trwania Wystawy Głównej

15 lipca - 19 lipca 2019 r. - zwrot prac Autorom

  

 

Kierownik / kurator konkursu Zakłócenia / Umwelt

Małgorzata Wielek-M          

 

Dziekan Wydziału Sztuki UP

dr hab. Alicja Panasiewicz 

                                               

Koordynacja:

Krzysztof Marchlak

Agnieszka Daca

                                               

Grafika:

Olga Bardan

 

Redakcja i korekta:

Weronika Plińska

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI / PRZESYŁEK 

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 

Wydział Sztuki, 

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej 

ul. Mazowiecka 43

30-019 Kraków

tel: 500 047 663

e-mail: zaklocenia@up.krakow.pl

www.zaklocenia.wixsite.com/zaklocenia

Nr konta dla wpłat: PEKAO S.A. 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

 

PARTNERZY:

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Kraków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA : 

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now